FAQ


O sfinansowanie pomysłu biznesowego może starać się każdy – osoba fizyczna, jak również osoba prawna, w szczególności przedsiębiorstwo – pod warunkiem, że pomysł spełnia kryteria określone w regulaminie naboru. Wśród najważniejszych kryteriów należy wymienić innowacyjność pomysłu oraz tematyczne powiązanie z branżą informatyczną i/lub telekomunikacyjną. Nie oznacza to, że projekt z innej dziedziny nie może ubiegać się o wsparcie – istotne jest jednak, aby zakładał wykorzystanie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu IT.

Pomysł, który pozytywnie przejdzie etap oceny i selekcji oraz w wyniku preinkubacji zostanie rekomendowany do wejścia kapitałowego, będzie następnie realizowany przez nowoutworzoną spółkę kapitałową. Powyższe oznacza, iż nie ma możliwości dokapitalizowania istniejącej spółki – kapitał jest przekazywany nowo utworzonej spółce celowej, w której udziały obejmują Fundacja Nowe Technologie oraz pomysłodawca/pomysłodawcy.

Działalność Plantacji Biznesu nie jest ograniczona terytorialnie, jednak jednym z warunków objęcia udziałów jest rejestracja spółki celowej na terytorium RP.
 
Kapitał przekazywany w ramach Plantacji Biznesu nie stanowi dotacji na założenie działalności gospodarczej. Środki finansowe wnoszone są do spółki kapitałowej w drodze objęcia przez Fundację Nowe Technologie udziałów – Fundacja występuje więc w roli wspólnika dokonującego inwestycji.

Przekazane spółce w powyższy sposób środki publiczne stanowią tzw. pomoc de minimis, której udzielanie reguluje aktualnie rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Wartość przyznanego kapitału zależy od specyfiki każdego projektu, w tym od wydatków uznanych za niezbędne w celu jego realizacji zgodnie z opracowanym na etapie preinkubacji biznesplanem. Nie może jednak przekroczyć równowartości w PLN kwoty 200 tys. euro, stanowiącej maksymalny dopuszczalny limit pomocy de minimis, jaki może otrzymać jedno przedsiębiorstwo w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzednich lat obrachunkowych. Plantacja Biznesu obejmuje do 49,9% udziałów w spółce celowej. Parytet udziałowy ustalany jest na etapie preinkubacji.
 
Na etapie pogłębionej analizy pomysłu biznesowego (tzw. preinkubacji) świadczone są usługi doradcze i eksperckie obejmujące m.in. stworzenie biznesplanu, przeprowadzenie niezbędnych analiz i ekspertyz branżowych, doradztwo prawne. Zapotrzebowanie na konkretne działania wynika każdorazowo ze specyfiki pomysłu oraz stopnia jego zaawansowania.

Na etapie działalności spółki celowej Plantacja Biznesu nadal oferuje wsparcie – przede wszystkim doradcze, w tym w zakresie możliwości rozwoju spółki i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, jak również wspiera proces nawiązywania relacji biznesowych.
Bardzo istotne dla poprawności zgłoszenia pomysłu biznesowego jest zapoznanie się z zapisami regulaminu i polityki inwestycyjnej, aktualnymi na dzień składania formularza zgłoszeniowego. Dokumenty powyższe określają kryteria brane pod uwagę podczas oceny pomysłu, stąd zalecane jest przeanalizowanie opisu przedsięwzięcia pod kątem wymagań formalnych i merytorycznych. Pomysłodawcy często ograniczają się do podania informacji ogólnych, które nie pozwalają na ocenę rzeczywistego potencjału pomysłu. Trzeba natomiast pamiętać, że osoby dokonujące oceny nie dysponują tak szeroką wiedzą na jego temat, jak sam pomysłodawca. To co jest oczywiste dla osoby zgłaszającej, niekoniecznie jest oczywiste także dla oceniających. Warto zatem w formularzu zgłoszeniowym podać możliwie najwięcej informacji na temat pomysłu, dokonać kalkulacji przychodów i kosztów, skonstruować wiarygodny harmonogram realizacji projektu. Ważne jest aby podać dane na temat grupy docelowej, spodziewanej skali pomysłu, obecnej konkurencji – czyli wszystkie te informacje, które inwestor bierze pod uwagę oceniając zasadność dokonania inwestycji. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego należy wyważyć objętość merytoryczną opracowania, gdyż niedobór informacji w zakresie przedstawionych danych, szacunków i prognoz, może zostać oceniony jako niedopracowanie; natomiast nadmierne uszczegółowienie pomysłu może zaciemnić samą jego  ideę.
Środki przekazane w ramach Plantacji Biznesu mogą zostać przeznaczone na wydatki niezbędne do realizacji pomysłu. Wstępnie, katalog wydatków określa sam pomysłodawca w formularzu zgłoszeniowym. Na etapie preinkubacji powyższe założenia podlegają weryfikacji i ustalany jest szczegółowy plan finansowy (stanowiący część biznesplanu), do realizacji którego zobowiązany jest pomysłodawca na etapie działalności spółki celowej.
 
Top