Wypełnij formularz

Pozostało znaków 100

Dane osoby zgłaszającej Projekt

Pomysł Biznesowy

Pozostało znaków 2000
Pozostało znaków 1000
Pozostało znaków 500
Pozostało znaków 2000
Pozostało znaków 1000

Dane finansowe

Pozostało znaków 2000
Pozostało znaków 1000
Pozostało znaków 500
Pozostało znaków 500

Zespół Projektu

Pozostało znaków 2000
Pozostało znaków 500
Pozostało znaków 500
/max jeden plik w formacie pdf, jpg, xls, xlsx, max rozmiar pliku 2 MB/

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie (dalej jako Fundacja Nowe Technologie) danych osobowych podanych w treści niniejszego formularza oraz w załączniku do formularza (jeśli został załączony), w celach związanych z działalnością Plantacji Biznesu – Inkubatora Przedsiębiorczości (dalej jako Plantacja Biznesu), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późniejszymi zmianami). Zgoda powyższa obejmuje udostępnianie przez Fundację Nowe Technologie danych podanych w formularzu oraz załączniku do formularza (jeśli został załączony) osobom i podmiotom współpracującym, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji celów związanych z działalnością Plantacji Biznesu. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Oświadczam, że nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Fundacji Nowe Technologie wobec zgłoszonego przeze mnie pomysłu biznesowego, a w szczególności:
  • nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/am związany/a stosunkiem pracy z Fundacją Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie
  • nie świadczyłem/am i w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie dokonywałem/am żadnych czynności na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla Fundacji Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie
  • nie jestem i w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/am członkiem organów zarządzających i nadzorczych Fundacji Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie
  • nie jestem i w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/am wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem Fundacji Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie
  • nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i/lub związania z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z pracownikami Fundacji Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie
Oświadczam, że akceptuję Regulamin inkubatora przedsiębiorczości „Plantacja Biznesu”.

Mapa

Adres

Fundacja Nowe Technologie
ul. Przemysłowa 6
33-100 Tarnów

NIP: 8733171397
Regon: 120710533
KRS: 0000307391
e-mail: inkubator@fundacjanowetechnologie.pl
tel.: (14) 636 12 34
fax: (14) 690 80 77

Top