Działalność statutowa


Działalność statutowa Fundacji Nowe Technologie obejmuje szeroki zakres działań, zarówno na rzecz rozwoju gospodarczego (nowoczesnych technologii, innowacji, przedsiębiorczości), jak również społecznego. Fundacja wspiera inicjatywy z zakresu działalności kulturalnej i oświatowej, w tym zmierzające do rozwoju i promocji regionu.

Działania podejmowane przez Fundację obejmują:
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej oraz bezpośrednie wspieranie procesu powstawania
  i rozwoju przedsiębiorstw - w ramach inkubatora przedsiębiorczości „Plantacja Biznesu”.
 • Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalno – oświatowych poprzez przekazywanie środków finansowych na ich realizację (w 2014 roku Fundacja przeznaczyła środki na organizację
  8 Ekspedycji Artystycznej pt. „Homo Artifex”, której uczestnikami byli uczniowie Liceum Plastycznego w Tarnowie).
 • Wspieranie działalności oświatowej poprzez nieodpłatne przekazywanie sprzętu komputerowego (w 2014 roku Fundacja objęła ww. działaniami Szkołę Podstawową nr 3
  im. Marii Konopnickiej w Tarnowie).
 • Działania na rzecz poprawy jakości kapitału ludzkiego, obejmujące realizację (zarówno
  w ramach projektów własnych, jak i w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi) kursów i szkoleń umożliwiających nabywanie oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji,
  a także uzyskiwanie uprawnień zawodowych.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Fundacja zrealizowała w latach 2010 - 2013:
 • projekt szkoleniowy „Rozwój Kadr Rynku ICT w Tarnowie”, obejmujący specjalistyczne szkolenia z zakresu ICT oraz obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych
  i drogowych, skierowany do osób pracujących na terenie powiatu tarnowskiego;
 • szereg kursów z zakresu informatyki i telekomunikacji na zlecenie podmiotów zewnętrznych, w tym skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, bezrobotnych, pracujących oraz wchodzących na rynek pracy.
W ramach działalności pożytku publicznego Fundacja rozpoczęła w roku 2015 realizację projektu „Aktywni Mieszkańcy na rzecz kształtowania przestrzeni” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W ramach projektu powstała Platforma Aktywności Obywatelskiej – kompleksowe narzędzie umożliwiające zgłaszanie inicjatyw z zakresu przestrzeni miejskiej Tarnowa, a także ich dalszą realizację poprzez mobilizowanie potrzebnych zasobów (finansowanie społecznościowe – crowdfunding, wsparcie w formie pracy wolontariackiej/usług, wsparcie rzeczowe (poprzez przekazanie niezbędnych materiałów), wsparcie w formie know – how). Celem projektu jest  zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Tarnowa w działaniach na rzecz poprawy funkcjonalności, ładu, estetyki i komfortu korzystania z przestrzeni miejskiej.

Powrót

Top