Historia


Fundacja Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie została utworzona w 2008 roku. Głównymi celami Fundacji są działania na rzecz rozwoju nowych technologii, w tym szczególnie związanych
z informatyką i telekomunikacją, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego. Powyższe cele realizowane są poprzez szerokie działania z zakresu tworzenia optymalnych warunków dla powstawania, działalności i rozwoju przedsiębiorstw – w tym wsparcie doradcze, eksperckie, kapitałowe i szkoleniowe; wspomaganie inicjatyw związanych z rozwojem gospodarczym i przedsiębiorczością, uczestnictwo w projektach
z zakresu innowacji, transferu wiedzy i technologii.
 
Główne obszary dotychczasowej działalności:

Usługi doradcze

Fundacja świadczy na rzecz przedsiębiorstw usługi doradcze z zakresu pozyskiwania i efektywnego wykorzystania kapitału na realizację inwestycji, przede wszystkim w obszarze informatyki
i telekomunikacji, w tym w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Doświadczenie Fundacji obejmuje przygotowanie, realizację i rozliczanie projektów własnych
i zleconych, w ramach m.in. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działania na rzecz inicjowania działalności innowacyjnej

W 2011 roku Fundacja powołała inkubator przedsiębiorczości pod nazwą „Plantacja Biznesu”, oferujący wsparcie doradcze, eksperckie oraz kapitałowe osobom i podmiotom pragnącym zrealizować innowacyjne pomysły biznesowe.

Działalność szkoleniowa

W roku 2009 r. Fundacja uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W ramach działalności szkoleniowej Fundacja zrealizowała szereg kursów i szkoleń (w tym skierowanych do przedsiębiorstw i ich pracowników oraz do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym) z zakresu IT, wykorzystania ICT, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji osobistych.

Działalność na rzecz edukacji

Fundacja od 2014 r. realizuje projekty związane z mobilnościami zagranicznymi na staże zawodowe dla młodzieży. Wyjazdy zagraniczne do różnych krajów UE służą rozwojowi każdego z uczestników, począwszy od wiedzy branżowej, języka obcego, a skończywszy na wiedzy o świecie, o innych, a co najważniejsze o sobie samym. 

Powrót

Top